Regulamin

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w Dworze Klembów prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okresem wskazanym w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 9.00 dnia , w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględnione zostanie w miarę posiadanych możliwości.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 6. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 7. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 8. Zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Możliwe jest odmówienie dalszego świadczenia usług osobom, które naruszają tę zasadę.
 9. Możliwe jest nie przyjęcie gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąca naruszył regulamin.
 10. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięte okna , drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 13. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 14. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, o ile przedmioty te nie zostały zde­ponowane w recepcji.
 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji zostaną przechowane przedmio­ty przez 3 miesiące.